Stabil kriminalitet i Sør-Øst

I Sør-Øst politidistrikt ble det i 2022 registrert rett i underkant av 38.000 anmeldelser. Det viser oversikten over straffesakstall for politidistriktet. Antall anmeldelser totalt er noe høyere enn i 2021, men det har ellers vært en jevn nedgang de siste fem årene. Trafikk- og vinningssaker er de kriminalitetstypene med klart høyest volum målt i antall saker.

Kriminalitet i det digitale rom har over tid vært økende, også i 2022. Økt digitalisering i samfunnet gir kriminelle nye virkemidler og påvirker hvordan befolkningen, offentlige og private virksomheter utsettes for lovbrudd. En kartlegging gjennomført i distriktet i høst viser at de fleste sakene som anmeldes gjelder lovbrudd mot privatpersoner der datateknologi brukes som middel for å begå tradisjonelle straffbare handlinger som vinningsforbrytelser og bedrageri.
Også antall tips som kommer inn til politiet som avdekker deling av seksualisert innhold på ulike plattformer har økt. Ikke alle disse sakene tar utgangspunkt i at det er begått straffbare handlinger, men det gir politiet en anledning til å gjøre forebyggende tiltak sammen med andre.

Digital kriminalitet

– Digitalisering gir nye former for kriminalitet, det er også her vi ser det knytter seg størst bekymring hos våre innbyggere for å bli utsatt for kriminalitet. Systemer  for å forebygge og avdekke kriminalitet som skjer digitalt er i stadig utvikling. Dette utfordrer oss til å finne nye måter å jobbe på. Det ser vi blant annet i samarbeidet politiet er avhengig av på tvers av landegrenser, sier politimester Ole Bredrup Sæverud.
Antall anmeldelser påvirkes ikke bare av forekomsten av lovbrudd, men også av faktorer som publikums anmeldelsesvillighet, oppdagelsesrisiko, politiets kontrollvirksomhet, prioriteringer og registreringsrutiner. Disse faktorene varierer med type lovbrudd. Og innenfor enkelte områder kan det være store mørketall, f. eks i kategorien vold i nære relasjoner.

Vinningskriminalitet

Antall vinningslovbrudd økte med 15 prosent fra året før, og Sør-Øst politidistrikt mottok 12.172 anmeldelser innenfor denne kategorien i 2022. Hva grovt tyveri angår, er antall saker økt med 21,7 prosent og grovt tyveri fra næringsvirksomhet økte med 46,5 prosent. Utviklingen kan skyldes gjenåpning av samfunnet, da tallene er på samme nivå som i 2018/2019.
Også antall ran viser en økning fra 64 til 88 anmeldte ran. Det er imidlertid få saker i denne gruppen som gjør at en liten økning i antall gir stor prosentvis økning. Antall anmeldelser for ran økte også fra 2019-2020, men gikk ned fra 2020-2021.

Voldskriminalitet

Selv om det har vært en nedgang i voldsrelaterte anmeldelser generelt de siste fem årene, har det vært større svingninger i antall anmeldelser for mishandling i nære relasjoner. Sammenlignet med 2018 har antallet økt, men det er likevel registrert færre anmeldelser på dette området i 2022 enn i 2021. Igjen kan det være store mørketall på dette området og vanskelig å si noe om forekomsten av faktiske hendelser basert på anmeldelser.
I løpet av 2022 har det vært fem drapssaker med seks drepte i Sør-Øst politidistrikt. De fant sted i Lier, Noresund, Tønsberg, Skien (to drap) og Mjøndalen. De ti foregående år var det i gjennomsnitt 3-4 drapssaker i året. Det presiseres at dette er en oversikt over drapssaker og ikke antall drepte.

Seksuallovbrudd

Antall anmeldelser for seksuallovbrudd er lavere for 2022 enn 2021 og også lavere enn i 2018. Sør-Øst politidistrikt mottok 208 anmeldelser knyttet til voldtekt, en nedgang på 15 prosent sammenlignet med året før. Antall anmeldelser knyttet til seksuell omgang og voldtekt av barn er imidlertid litt høyere for 2022 enn både 2021 og 2018. Det er igjen vanskelig å si om dette skyldes faktisk forekomst.

Ungdomskriminalitet

Det har i hovedsak vært en økning i antall saker fra 2018-2022 der ungdom under 18 år er involvert, med unntak av en liten nedgang i 2020. Antallet saker totalt sett i 2022 var på nærmere 200 saker og er høyere enn de siste fem årene.
Selv om det har vært noe økning i antall saker er det viktig å understreke at de aller fleste ungdommer ikke er innblandet i kriminalitet. Særlig blant ungdommer er det noen få personer som er siktet/mistenkt/domfelt i mange saker. De tre siste årene er det registrert totalt 5.075 saker fordelt på 3.210 unike personer. 16 % av disse ungdommene er siktet/mistenkt/domfelt for om lag halvparten av alle de registrerte forholdene.

Saksbehandlingstid og oppklaringsprosent

Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden på anmeldelsene har vært noe lavere i 2022 og 2021 enn foregående år. Det samme gjelder andelen påtaleavgjorte saker. I likhet med antallet anmeldelser ser politiet en nedgang i antall påtaleavgjorte saker. Andelen er rimelig stabil, men noe lavere i 2022 sammenlignet med de siste fem årene.
Oppklaringsprosenten har vært relativt stabil de siste årene, men den varierer stort etter kriminalitetstype. Innenfor de fleste kriminalitetstyper har  oppklaringsprosenten også vært stabil og lå i 2022 på 47,2 prosent mot en oppklaringsprosent på 51,5 prosent året før.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *