Rekordramme for utlån fra Husbanken

Statsbudsjettet for 2024 ble vedtatt av Stortinget 20. desember. Husbanken er tildelt en utlånsramme på 29 milliarder kroner. Her er en oversikt over budsjettet for alle Husbankens økonomiske virkemidler.

– Dette er en styrking som samsvarer godt med utfordringsbildet vi ser knyttet til låneordningene våre, sier administrerende direktør Jan Hjelle i Husbanken.

Utlån

Stortinget har vedtatt en utlånsramme på 29 milliarder kroner i 2024. Det er 5 milliarder kroner mer enn i 2023, da den opprinnelige rammen på 21 milliarder kroner ble økt med 3 milliarder kroner i revidert nasjonalbudsjett.

Husbankens utlånsmidler går til startlån, lån til utleieboliger, lån til studentboliger og lån til boligkvalitet. Startlån skal prioriteres.

Inntil en milliard kroner kan prioriteres til lån til boligkvalitet i distriktskommuner i sentralitetsklasse 5 og 6 i SSBs sentralitetsindeks.

Bostøtte

Stortinget har vedtatt å videreføre de midlertidig økte satsene i bostøtten og ekstrautbetalinger til høye strømutgifter til og med utbetalingen i april. Når de ordinære satsene trer i kraft igjen, vil mange som har fått innvilget bostøtte på grunn av midlertidig økte satser miste retten til bostøtte og få avslag.

Det er også vedtatt skjerming av etterutbetalinger i juni (som stammer fra) trygdeoppgjøret i mai (etterutbetalt trygd skal ikke medføre redusert bostøtte) og en justering 1. juli for at mottakere av arbeidsavklaringspenger, kvalifiseringspenger og uføretrygd ikke skal tape på økningen i minsteytelser.

Bostøtten indeksreguleres årlig.

Tilskudd til utleieboliger

Tilskudd til utleieboliger ble avviklet i 2023, men ble midlertidig gjeninnført i revidert nasjonalbudsjett med en tilsagnsramme på 400 millioner kroner for 2023. Den midlertidige gjeninnføringen av tilskuddet er ikke videreført i 2024.

Stortingets vedtak innebærer at det ikke lenger er mulig for kommunene å søke om tilskudd til utleieboliger. Den foreslåtte bevilgningen i statsbudsjettet for 2024 vil dekke utbetaling av tidligere gitte tilsagn om tilskudd.

Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem

Vedtatt tilsagnsramme for investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger i 2024 er på tre milliarder kroner. Det tilsvarer en videreføring av nivået i 2023 etter tilleggsbevilgningen som kom i revidert nasjonalbudsjett.

Tilskudd til boligtiltak

Stortinget har vedtatt en tilsagnsramme på 37,5 millioner kroner i 2024. Det er en økning på 15,3 millioner kroner sammenliknet med 2023.

Minst 21 millioner kroner av tilsagnsrammen skal brukes til boligtiltak i distriktene, mens minst 7 millioner kroner skal gå til boligsosiale tiltak.

Tilskudd til bolig og områdesatsing i byer

Tilskuddsordningen får en tilsagnsramme på 20 millioner kroner i 2024. Midlene skal tildeles Oslo, Bergen og Trondheim.

Det kan gis tilskudd til 1.650 studentboliger i 2024. Det er på samme nivå som i 2023. Tilskuddssatsene tilpasses forventet prisvekst.

Tilskudd til energitiltak i utleieboliger, omsorgsboliger og sykehjem

Tilsagnsrammen for tilskudd til energitiltak i utleieboliger, omsorgsboliger og sykehjem er på 300 millioner kroner i 2024. Det tilsvarer en økning på 36,3 millioner kroner sammenliknet med nivået etter revidert nasjonalbudsjett i 2023.

Rentekompensasjonsordning for skolebygg

Stortinget har vedtatt å innføre en ny rentekompensasjonsordning for investeringer i skolebygg. Investeringene skal gå til investeringer i læringsarenaer og større utstyr som bidrar til mer praktisk og variert opplæring.

Rentekompensasjonsordningen skal ha en total ramme på 8 milliarder kroner over 8 år. 1 milliard kroner blir faset inn i statsbudsjettet for 2024. Ordningen skal gjelde fra 2. halvår.

44,4 millioner ekstra til tilskudd til utleieboliger i 2023

20. desember ble også Husbanken tilført 44 millioner kroner ekstra til tilskudd til utleieboliger i nysalderingen av statsbudsjettet. Dermed ble den totale tilsagnsrammen for 2023 på 444,4 millioner kroner. Alle midlene er disponert.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *