Samferdselsdepartementet skal dele ut fem millioner kroner til forskjellige trafikksikkerhetstiltak i 2024. FOTO: Olav Heggø

Nå kan du søke om midler til trafikksikkerhetstiltak

– Ulykkesutviklingen de to siste årene er svært bekymringsfull, og 2023 ble nok et mørkt år for trafikksikkerheten. Det er en tydelig påminnelse om at vi må fortsette å holde innsatsen oppe i trafikksikkerhetsarbeidet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Siden 2013 har Samferdselsdepartementet administrert en tilskuddsordning til trafikksikkerhetstiltak. Ordningen har vært rettet mot lokalt trafikksikkerhetsarbeid i regi av kommuner, frivillige organisasjoner, interessegrupper og andre lokale aktører.

Formålet med tilskuddsordningen er å støtte initiativ og engasjement i arbeidet med økt trafikksikkerhet i tråd med det overordnede målet om ingen drepte eller hardt skadde i trafikken – nullvisjonen.

Det norske trafikksikkerhetsarbeidet er tuftet på samarbeid. Større som mindre initiativ og bidrag, er svært viktige om vi sammen fortsatt skal klare å redusere tallet på omkomne og skadde i trafikken. Alle som har et godt prosjekt som kan gjøre trafikkhverdagen tryggere, oppfordres til å søke om midler.

– Trafikksikkerhet er et felles ansvar, og lokale tiltak bidrar til å øke bevisstheten og sikkerheten over hele landet. Med tilskuddsordningen til trafikksikkerhetstiltak ønsker regjeringen å støtte gode lokale initiativ for økt trafikksikkerhet i en felles innsats for nullvisjonen, sier Nygård.

Fem millioner kroner skal deles ut i 2024

I 2024 deler Samferdselsdepartementet ut totalt fem millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak gjennom tilskuddsordningen. Dette er en økning på én million kroner.

Kommuner, organisasjoner, interessegrupper og andre aktører som eksempelvis skoler og barnehager kan få tilskudd til trafikksikkerhetstiltak. Søknadsfristen er 1. mars.

Søknadsvurderingen

Alle kan søke om tilskudd til trafikksikkerhetstiltak. Tilskuddsordningen er likevel ikke ment til å finansiere tiltak knyttet til lønnskostnader, ordinær drift og administrasjon. Ordningen er heller ikke ment å finansiere prosjektering eller planlegging av større kommunale prosjekter.

I vurderingen av søknadene blir følgende vektlagt:

 • hvordan tiltaket som det søkes tilskudd til, vil bidra til måloppnåelsen for ordningen
 • om tiltaket er egnet til å bidra til å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken
 • om tiltaket samsvarer med de overordnede nasjonale satsingsområdene innen trafikksikkerhet
 • om tiltaket har et lokalt nedslagsfelt og om søker har kunnskap om lokale trafikksikkerhetsutfordringer og -behov
 • om prosjektet er et samarbeid mellom flere aktører
 • om tiltaket er rettet mot barn og ungdom.

Krav til søknaden:

Det kan søkes om tilskudd for ett år av gangen. Søknaden skal inneholde:

 • søkerens navn, adresse, eventuelt organisasjonsnummer, kontonummer, e-postadresse, telefonnummer og kontaktperson
 • beskrivelse av målet for trafikksikkerhetsprosjektet, herunder hvilke utfordringer og målgrupper tiltaket retter seg mot
 • opplysninger om forventet resultat
 • plan for gjennomføringen av tiltaket, virkemidler, samarbeidspartnere og tidsrammer
 • søknadssum inkludert mva., budsjett for tiltaket og finansieringsplan der det spesifiseres hvilke kostnader som er forbundet med prosjektet, hvilke kostnader tilskuddet skal dekke, hva søker selv skal bidra med og eventuelle bidrag fra andre aktører
 • opplysninger om eventuelle tilskudd som tidligere er mottatt fra departementet
 • opplysninger om eventuelle midler søkeren har fått eller søkt om fra andre offentlige myndigheter eller fra andre finansieringskilder og som relaterer seg til dette tiltaket
 • tillatelse fra veieier/myndighet der dette er relevant.

Som en hovedregel er øvre grense for tildeling av tilskudd 500.000 kroner. Tilskuddsordningen er ikke rettighetsbasert. Søker har derfor ikke krav på tilskudd selv om alle vilkår er oppfylt.

Tilskudd skal benyttes i 2024.

Søknader blir behandlet først etter utløp av søknadsfristen. Siste frist for å søke for 2024 er 1. mars.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *